POLITYKA PRYWATNOŚCI

Xyzum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000710287, NIP: 5213807114, REGON: 369036644, kapitał zakładowy: 115.000,00 zł (dalej zwana „Spółką”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”) strony internetowej https:www.xyzum.com (dalej zwanej „Stroną”) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności Xyzum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) jest Spółka.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną na Stronie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celach:

 1. komunikacji z Użytkownikami korzystającymi z formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie,
 2. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pracy,
 3. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
 4. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
 5. marketingowych,
 6. statystycznych i archiwizacyjnych.

Spółka przetwarza zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Spółka gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,
 2. firma osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,
 3. adres e-mail,

a w przypadku postępowania rekrutacyjnego także:

 1. numer telefonu,
 2. adres zamieszkania,
 3. wykształcenie, doświadczenie zawodowe,
 4. wizerunek.

Dodatkowo, podczas korzystania ze Strony serwery Spółki w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi Spółce kontakt z Użytkownikiem oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do pracy.

ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 2. dane osobowe Użytkowników Strony nie będą przez Spółkę udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  • Użytkownik wyrazi na to zgodę,
  • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych,
  • jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
  • jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących Spółce;
 3. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług przez Spółkę tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowy itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
 4. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
 5. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Strony. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
  • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Spółkę,
  • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Spółkę dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,
  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • żądania wydania kopii danych osobowych,
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:
  • osobiście w siedzibie spółki (Xyzum sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa),
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Spółki,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@xyzum.com
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Xyzum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Spółkę.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Strony prosimy o kontakt ze Spółką na adres: info@xyzum.com.

Dokument v. 2.0

Warszawa, dnia 17 lutego 2020 r.

© 2020 Xyzum Group of Companies. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona dedykowana dla użytkowników na terenie Polski