REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona internetowa https://www.xyzum.com jest własnością spółki Xyzum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000710287, NIP: 5213807114, REGON: 369036644, kapitał zakładowy: 115.000 PLN (dalej: „Xyzum”).

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dostępu do treści zawartych na stronie https://www.xyzum.com, jak również świadczenia za pośrednictwem tej strony usług drogą elektroniczną na rzecz jej użytkowników.

Korzystanie ze strony https://www.xyzum.com jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika bez zastrzeżeń i ograniczeń postanowień Regulaminu. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z poniższymi zasadami i warunkami dostępu do treści zawartych na stronie https://www.xyzum.com. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem info@xyzum.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Strona https://www.xyzum.com przeznaczona jest dla Klientów, Partnerów biznesowych, Współpracowników, Pracowników i Kandydatów do pracy Xyzum włączając w to inne spółki z Grupy Xyzum. Ze strony mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa osiągnęły pełną zdolność do czynności prawnych. Strona nie jest dedykowana i nie zawiera treści kierowanych do odbiorców będących osobami fizycznymi (odbiorców indywidualnych).

Użytkownik korzystający ze strony https://www.xyzum.com obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, jak również zasad i reguł dotyczących korzystania ze stron internetowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także ogólnych zasad i zwyczajów dotyczących korzystania z sieci Internet. Zabronione jest w szczególności podejmowanie wszelkich działań, których celem lub skutkiem mogłaby być nieuprawniona ingerencja w treści prezentowane za pośrednictwem strony, usługi świadczone za jej pośrednictwem lub modyfikacja sposobu jej funkcjonowania. Ponadto, użytkownicy obowiązani są do korzystania ze strony https://www.xyzum.com w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz właściciela strony, z poszanowaniem dóbr osobistych, prywatności oraz innych praw im przysługujących.

2. USŁUGI I TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE

Po wejściu na stronę https://www.xyzum.com użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • zapoznanie się z informacjami o działalności Xyzum, jak również o działalności innych spółek z Grupy Xyzum,
  • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi produktów i usług Xyzum,
  • kontakt z Xyzum za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Nadrzędnym celem strony https://www.xyzum.com jest udzielenie użytkownikom zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o działalności spółek z Grupy Xyzum, w szczególności w obszarze rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, społecznej odpowiedzialności biznesu, na forum stowarzyszeń i innych organizacji branżowych.

Celem strony https://www.xyzum.com nie jest prowadzenie reklamy produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne ani żadnej działalności marketingowej odnoszącej się do produktów leczniczych, jak również przekazywanie innych treści, do których publiczny dostęp jest zakazany lub ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa lub wiążące kodeksy branżowe.

Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem strony https://www.xyzum.com jest bezpłatne i dobrowolne. Żadna informacja zawarta na stronie https://www.xyzum.com nie stanowi i w razie wątpliwości nie powinna być interpretowana jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony https://www.xyzum.com wymaga co najmniej:
  • zastosowania sprawnego technicznie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet (komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie);
  • połączenia z siecią Internet (połączenie przewodowe lub bezprzewodowe);
  • przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia) plików hipertekstowych (HTML), ewentualnie w zakresie dostępu do niektórych treści również w innych formatach (np. PDF).
Xyzum jako właściciel strony https://www.xyzum.com nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy związane z funkcjonowaniem komputera lub innego urządzenia użytkownika, jak również będące skutkiem funkcjonowania sieci Internet, które uniemożliwiają użytkownikowi skorzystanie z usług dostępnych na stronie. Xyzum jako właściciel strony https://www.xyzum.com ostrzega, że korzystanie z usług dostępnych za jej pośrednictwem wiąże się z następującymi zagrożeniami: możliwość otrzymywania spamu, narażenie na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, zarożenie crackingiem i phishngiem (pozyskanie poufnych informacji) oraz sniffingiem (przechwytywanie poufnych informacji), piractwo, nielegalne oprogramowanie, kryptoanaliza. Xyzum dokłada wszelkich starań, aby minimalizować ww. ryzyka, ale ich całkowita eliminacja nie jest możliwa.

Xyzum będzie podejmowało rozsądne działania, aby informacje umieszczone w serwisie były aktualizowane, jednakże nie może zagwarantować, że informacje te będą kompletne i aktualne w każdym czasie.

Strona https://www.xyzum.com może zawierać odniesienia do innych stron, serwisów lub portali internetowych, które są własnością innych podmiotów. Xyzum jako właściciel strony https://www.xyzum.com nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą wynikać z wejścia na tego typu strony, serwisy lub portale, jak również konsekwencje wykorzystania treści tam umieszczonych czy skorzystania z usług udostępnianych za ich pośrednictwem. Korzystanie z innych stron, serwisów lub portali internetowych odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

4. PLIKI COOKIES

Strona https://www.xyzum.com wykorzystuje pliki cookies by ułatwić użytkownikom korzystanie ze strony. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies oraz innych podobnych technologii.

Ustawienia plików cookies mogą być zmienione w opcjach wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Opcje te lub inne dostępne technologie umożliwiają również skasowanie plików cookies. Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies określa Polityka cookies, która stanowi integralną część Regulaminu.

5. DANE OSOBOWE

Korzystanie z niektórych usług udostępnionych za pośrednictwem strony https://www.xyzum.com może wymagać udostępnienia przez użytkownika jego danych osobowych i wiązać się z ich dalszym przetwarzaniem.

W każdej sytuacji, gdy będzie dochodziło do zbierania danych osobowych użytkownika dla celów ich dalszego przetwarzania użytkownik zostanie on o tym poinformowany, jak również będzie miał możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Xyzum wykorzystuje adekwatne środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, które mają na celu ochronę danych osobowych udostępnionych przez użytkowników za pośrednictwem https://www.xyzum.com przez przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich, jak również zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Zasady przetwarzania danych użytkowników oraz środki ich ochrony zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności obowiązującej na terenie Polski, która stanowi integralną część Regulaminu.

6. PRAWO AUTORSKIE

Xyzum zastrzega, że zawartość strony https://www.xyzum.com jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie do treści, jak również zawartości strony i prawa autorskie do tłumaczeń przysługują Xyzum.

Żadna część strony, jak również jej zawartość (teksty, elementy graficzne, logotypy, układ treści) nie mogą być kopiowane, transmitowane, linkowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Xyzum.

Użytkownik jest uprawniony do pobierania i kopiowania treści zawartych na stronie https://www.xyzum.com wyłącznie w celach informacyjnych.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące treści lub sposobu świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony https://www.xyzum.com należy skierować do Xyzum pocztą bezpośrednio na adres siedziby spółki w terminie 7 dni licząc od daty zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

W reklamacji należy podać dane użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości będących podstawą zgłoszenia reklamacji.

Xyzum w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia rozpatrzy i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Xyzum jako właściciel strony https://www.xyzum.com w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za skutki i następstwa wykorzystania informacji umieszczonych na stronie https://www.xyzum.com i wszelkich podstronach do tej strony.
  • kompletność, aktualność i poprawność informacji zamieszczonych na stronie https://www.xyzum.com, jak również za błędy i przeoczenia w treściach udostępnionych za jej pośrednictwem;
  • szkody będące następstwem zastosowania się do informacji lub danych umieszczonych na stronie https://www.xyzum.com;
  • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez innych użytkowników strony postanowień Regulaminu, jak również innych zasad określających sposób korzystania z sieci Internet;
  • szkody związane z korzystaniem ze strony a będące następstwem zaktualizowania się ryzyk związanych z korzystaniem z sieci teleinformatycznych (np. zainfekowanie oprogramowaniem typu wirusy, konie trojańskie, malware, spyware, cracking, phishing lub inne).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Świadczenie usług za pośrednictwem strony https://www.xyzum.com podlega prawu polskiemu.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczeniu usług za pośrednictwem strony https://www.xyzum.com jest sąd właściwy dla siedziby Xyzum.

Xyzum zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o takiej zmianie poprzez opublikowanie zmiany.

Dokument v. 2.0

Warszawa, dnia 17 lutego 2020 r.

© 2020 Xyzum Group of Companies. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona dedykowana dla użytkowników na terenie Polski